Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ

Általános autókölcsönzési bérleti feltételek


ÁSZF - Autó bérlés, kölcsönzés

A Bartus Nikolett bérbe adja a megnevezett bérlőnek a gépkocsit az alábbi feltételekkel, és a feltüntetett díjszabás mellett:
 1. a bérlő köteles minden bel- és külföldi hatósági előírást és jogszabályt, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik, különös tekintettel az autópálya és a parkoló díjakra, gyorshajtásért. és menetlevél kitöltéséért.
 2. a bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint használni. Ennek be nem tartásából minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadó okmányokat gondosan kezelni, rongálódástól megóvni. A bérlő köteles a használatban lévő gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni.
 3. a gépkocsit csak a szerződésben és annak esetleges mellékletében feltüntetett személyek, vezethetik.
 4. a bérelt gépkocsit TILOS:
  • másnak bérbe-vagy kölcsön adni,
  • üzletszerű személyszállításra, autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni
  • másik jármű vontatására használni – kivéve, ha a Bartus Nikolett kifejezetten vontatás céljára adta bérbe
  • kenőolajok elfolyása, vagy hűtőfolyadék befagyása esetén használni
  • alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásoltság alatt álló személynek a vezetést átengedni.
  • megengedettnél több személyt szállítani.
  • a Bartus Nikolett engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
 5. a bérlő a teljes – akár a gépkocsi értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a jelen általános bérleti feltételek 1-4 pontjaiban foglaltak megszegése és azokon túl a következő esetekben:
  • a gépkocsi gondatlan szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
  • a gépkocsi mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett ha az nem biztosítási esemény
  • az alkatrészek, felszerelések mindennemű hiányát
  • a gépkocsi gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása
 6. a Bartus Nikolett semmilyen módon nem felelős a bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért. A Bartus Nikolett szintén nem felel azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek a bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredendően érik.
 7. a bérleti szerződés az abban foglalt díjsazbás szerint jön létre, amennyiben a felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy közöttük új szerződés jön létre. A szerződés megkötésekor a bérlő a szerződésben meghatározott kaukció fizetésére köteles. A kaukció és a bérleti díj előre fizetendő.
 8. a bérleti díj magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást. Töréskár, totálkár és lopás esetén az önrész minimum 200 000 Ft. A bérleti idő alatt felmerülő egyéb költségek, - mint üzemanyag, parkolási díj, autópályadíj, stb. - a bérlőt terhelik.
 9. a gépkocsi fix tankkal kerül kiadásra és úgy is kérjük leadni.
 10. a minimális bérleti időtartam 24 órából áll, mely a gépkocsi átvételének feltüntetett időpontjában, kezdődik. A türelmi idő 1 óra, 5 azaz öt órán belül fél, azon túl, egész nap kerül felszámításra. Amennyiben a bérlő a gépkocsira továbbra is igényt tart, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárata előtt 24 órával személyesen kell a bérbeadó tudomására hozni. A Bartus Nikolett nem köteles a bérleti szerződést meghosszabbítani ill. jogosult azonnali hatállyal felbontani.
  A felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejáratát követő 1 napon belül az általa használt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, ill. a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy a bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a BTK. 317. §-ba ütköző sikkasztást követ el, ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, ill. a gépkocsit köröztetni.
 11. a gépkocsi tisztán kerül kiadásra és tisztán kell a bérlet végén leadni, amennyiben a bérlő rendeltetés ellenesen használta és kifejezetten szennyezett, az ebből fakadó költségeket a bérlő köteles megtéríteni.
 12. a telephelyet minden más hatóságot megelőzően értesíteni kell lopás, személyi sérülés, anyagi kárral járó balesetnél, majd köteles a rendőrség intézkedést kérni. Balesetnél a bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy káreseményében részt venni, minden lehetséges adatát begyűjteni. A bérlőnek nincs megegyezési joga a bérbeadó sérelmére nyilatkozatot, nem tehet.
 13. rendeltetés ellenes használat miatt meghibásodás esetén a gépkocsi telephelyre szállításának költségei a bérlőt terhelik.
 14. a bérlő köteles a bérbeadó felé fennálló fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét kitevő kamatot megfizetni.
 15. a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. Rendelkezései az irányadóak.
 16. a bérlő kinyilvánítja, hogy jelen szerződés feltételeit áttanulmányozta és abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el.